Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:

Reprodukcia t.j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor prečíta 2 krát text o rozsahu asi 150 slov alebo si ho kandidáti vypočujú z magnetofónovej nahrávky. Potom bez použitia slovníka napíšu čo najhodnovernejšie obsah prečítaného textu. 

Porozumenie písomného textu. Po odovzdaní reprodukcie dostane kandidát text v španielčine. Sám si ho prečíta a vypracujú pod ním uvedené úlohy. 
Ani v tejto časti nesmie používať slovník. 

Preklad do španielčiny. V rozsahu asi 100 slov sa zvyčajne vyberie z novinových článkov, z modernej literárnej prózy, kde má kandidát dokázať schopnosť voľne prekladať v duchu španielskeho jazyka. 

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa musí vypracovať v rozsahu asi dvoch strán kancelárskeho hárku. 
Pri úlohe č. 3 a 4 je možné používať slovník. 
Odporúčame priniesť si kvalitné výkladové a prekladové slovníky. 

Príprava na písomnú časť všeobecnej jazykovej skúšky: 
Pre prípravu na písomnú časť odporúčame záujemcom, aby sa pravidelne cvičili v prekladaní, reprodukovaní článkov z novín, či iných textov. Možno pritom úspešne používať magnetofón. Pri prekladaní sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladanie, t.j. neprekladať doslovne, ale použiť vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Kandidáti by mali pracovať so slovníkom, pričom nestačí slovník vreckový, ktorý má limitovaný počet výrazov a je myslený iba ako pomôcka.

Na opakovanie gramaticky a pestovanie správneho štylistického vyjadrovania doporučujeme preštudovať si učebnice, používané na Jazykovej škole. 

Ústna časť ŠJS

Kandidát má za úlohu zodpovedať 4 okruhy otázok: 

Porozumenie neznámeho textu Kandidát si potichu prečíta patričnú časť textu, niekoľko minút má na rozmyslenie, potom prečíta časť textu nahlas a nasleduje rozbor prečítaného textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku.Úryvok je z dennej tlače, alebo z literárneho diela. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gramatický jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Kandidát má právo použiť pritom svoj materinský jazyk, je však dobré ak vie podať výklad v cudzom jazyku. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie. 

Reálie Kandidát si vylosuje jednu z otázok, ktoré sú očíslované a uvedené v sylabách. Má ukázať, že pozná zemepisno - hospodárske, kultúrno - politické a historické pomery Španielska a Latinskej Ameriky. Potrebné znalosti o týchto faktoch môže kandidát získať z našich učebníc všeobecných reálií - zemepisu a dejepisu, z konverzačných príručiek alebo z brožúr o príslušných štátoch. Odporúča sa kandidátovi, aby sledoval dennú tlač v cudzom jazyku, cudzojazyčné vysielanie správ, ak je dostupné, pretože takto získava znalosť nových moderných zaužívaných výrazov a zvratov a je tiež priebežne informovaný o súčasnom vývine vo svete. 

Konverzačné témy Sú uvedené v sylabách, očíslované a tiež sa losujú. V tejto časti má kandidát dokázať, že vie rozprávať v cudzom jazyku na danú konverzačnú tému zo života, či už ľudí v hispanofónnej krajine alebo u nás, poprípade porovnať alebo poinformovať. 

Potrebné vedomosti z oblasti konverzačných tém, ale najmä reálií môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí.

Predpísaná študijná literatúra neexistuje. Odporúčame niektoré tituly: 

 • Roldan: Historia de Espaňa
 • Uriz: En Espaňa
 • Correa: Historia de la literatura espaňola
 • Marco: Civilización espaňola
 • Raso: Historia de la literatura hispanoamericana
 • Vázquez y Dias: Historia de América Latina
 • Trup: Úvod do dejín a kultúry Latinskej Ameriky
 • Trup: Úvod do dejín a kultúry Španielska
 • Lenghardtová: Španielska konverzácia
 • Castro, Rosa: VEN 3 

Literatúra Kandidát uvedie v prihláške najmenej 5 titulov, ktoré prečítal v origináli, v celkovom rozsahu asi 500 strán. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedených titulov examinátor vyberie jedného z prečítaných autorov. Kandidát nebude hovoriť obsah diela, ale preukáže znalosti o diele a literárnom období autora, resp. literárnom prúde. 

Sylaby reálií na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka španielskeho

 1. LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE ESPANA Y DE AMÉRICA LATINA  (superficie- orografia - hidrografia - clima - vegetación)
 2. ECONOMÍA Y COMERCIO DE ESPANA Y DE AMÉRICA LATINA  (producción mineral - industria - agricultura - exportación - importación)
 3. POBLACIÓN Y COMERCIO DE ESPANA  (sus origenes históricos - minorías étnicas - nacionalidades hispánicas - problemas de la emigración e inmigración)
 4. HISTORIA DE ESPANA HASTA LA GUERRA CIVIL  (aspectos fundamentales)
 5. LA DICTADURA DE FRANCO Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA  (desde la Guerra Civil hasta hoy día - el sistema político)
 6. LA LENGUA ESPANOLA  (su evolución - difusión - la situación actual)
 7. LA LITERATURA ESPANOLA DESDE LOS COMIENZOS HASTA EL SIGLO DE ORO (XI - XVII SS) (breves características de las obras y autores más importantes)
 8. LA LITERATURA ESPANOLA DE LOS SIGLOS XVIII-XX  (breves características de las corrientes literarias y sus representantes)
 9. EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA  (las civilizaciones precolombinas - la colonización de América)
 10. AMÉRICA LATINA HOY (las luchas por la independencia - las primeras repúblicas - dictaduras - golpes militares)
 11. EL ARTE ESPANOL E HISPANOAMERICANO (artes plásticas - arquitectura - los estilos más interesantes y particulares)
 12. LA LITERATURA HISPANOAMERICANA DESDE LOS ORÍGENES HASTA EL SIGLO XX
 13. EL SIGLO XX EN LA LITERATURA DE AMÉRICA LATINA (los representantes más importantes- los laureados con el Premio Nobel)
 14. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPANA (la situación sociopolítica - las diferencias regionales - las ciudades más conocidas) 

Sylaby konverzačných tém

 1. Alimentación – platos típicos españoles y/o latinoamericanos, comparación con la cocina eslovaca
 2. Característica de personas
 3. Moda - prendas de vestir, su ropero
 4. Tiempo libre - pasatiempos - deportes
 5. Medios de comunicación e información
 6. Profesiones - mi trabajo
 7. Fiestas típicas españolas - eslovacas
 8. Educación, enseñanza - progreso científico - técnico
 9. Tiendas y comercio - servicios
 10. Viajes y transportes - problemas con el transporte urbano
 11. Vivienda - modos de vivir - vida en la ciudad o en el campo - relaciones sociales
 12. Medio ambiente y su protección
 13. Curiosidades de Bratislava /o de mi ciudad natal
 14. Sistema sanitario, enfermedades

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk