Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Sylaby k ústnej časti:

1. Preklad s aplikáciou teoretických poznatkov

 1. štylistické prostriedky na vyjadrenie slov zdôraznených v origináli
 2. alternatívny výber synoným
 3. hovorovosť a odbornosť štýlu
 4. preklad názvov kníh, článkov, umeleckých diel a pod.
 5. preklad reklamného textu
 6. dôraz vo vete a slovosled
 7. určitý a neurčitý člen a prenos jeho funkcie do prekladu
 8. slovesný čas originálu a jeho vzťah k prekladu
 9. preklad podmieňovacích vetných konštrukcií
 10. preklad idiómov
 11. trpný a činný rod
 12. emfatické konštrukcie
 13. slovesné časy
 14. zložené slová
 15. vzťažné vety

  2. Teória a dejiny prekladu

  1. preklad a jeho miesto v národnej kultúre
  2. vernosť a voľnosť v preklade
  3. ekvivalencia v preklade
  4. preklad a reálie
  5. preklad umeleckej literatúry
  6. preklad odbornej literatúry
  7. preklad slangových, argotových a dialektových rovín originálu
  8. vývin prekladateľských koncepcií v európskej kultúre
  9. preklad a teória prekladu na Slovensku
  10. systémová analýza
  11. metódy prekladu
  12. kolokácie a idiómy z hľadiska prekladu
  13. príslovia a porekadlá z hľadiska prekladu
  14. problematika tzv. falošných priateľov

   3. Jazykové reálie

   1. historický vývin angličtiny
   2. americká angličtina
   3. afro-americká angličtina
   4. austrálska angličtina
   5. kanadská angličtina
   6. angličtina a gaelské jazyky
   7. základné odlišnosti analytickej a syntetickej štruktúry jazyka
   8. porovnávanie angličtiny a slovenčiny
   9. práca so slovníkmi
   10. skupina indoeurópskych jazykov
   11. tvorba skratiek a ich preklad
   12. hlavné rozdiely v interpunkcii medzi angličtinou a slovenčinou
   13. historický vývin slovenčiny

    Študijná literatúra:

    • S. Bassnett: Translation Studies, Routledge, London and New York 1992
    • E. Gentzler: Contemporary Translation Studies, Routledge, London and New York 1993
    • The Nature of Translation (ed. by J. S. Holmes), Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1970
    • R. McCrum, W. Cran, R. Macneil: The Story of English, Faber and Faber, London and Boston 1992
    • J. Levý: Umění překladu, Československý spisovatel, Praha 1963
    • A. Popovič: Teória umeleckého prekladu, Tatran, Bratislava 1975
    • A. Popovič: Preklad a výraz, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1968
    • A. Popovič a kol.: Originál - preklad, Interpretačná terminológia, Tatran, Bratislava 1983
    • B. Hochel: Preklad ako komunikácia, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
    • D. Slobodník: Teória a prax básnického prekladu, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
    • J. Vilikovský: Preklad ako tvorba, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1984
    • J. Ferenčík: Kontexty prekladu v slovenčine, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1982
    • B. Hečko: Dobrodružstvo prekladu, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1991
    • Preklad včera a dnes, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1986
    • Preklad odborného textu (ed. A. Popovič), Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1977
    • Preklad spoločenskovedných textov (ed. A. Popovič), Slovenský literárny fond, Bratislava 1978
    • J. Mistrík: Štylistika slovenského jazyka, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1977
    • J. Mistrík: Kapitoly zo štylistiky, Vydavateľstvo Obzor, Bratislava 1977
    • J. Mistrík: Frekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1985
    • J. Mistrík: Moderná slovenčina, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1984
    • J. Mlacek: Slovenská frazeológia, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1984
    • J. Oravec, E. Bajzlíková: Súčasný slovenský spisovný jazyk - Syntax, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1986
    • F. Kočiš: Zložené súvetie, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1973
    • R. Krajčovič: Slovenčina a slovanské jazyky, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1974

    Odporúčaná slovníková literatúra a jazykové príručky:

    • Oxford English Dictionary, Oxford University Press 1991
    • Dictionary of English Language and Culture, Longman 1992
    • English Language Dictionary, Collins 1992
    • Cambridge International Dictionary of English, Cambridge University Press 1995
    • Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New York 1994
    • Language Activator, Longman 1994
    • English Usage, Harper Collins Publishers, 1992
    • L. G. Alexander: Right Word, Wrong Word; Longman 1994
    • Slovník slovenského jazyka I., a - k, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1959
    • Slovník slovenského jazyka II., l - o, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1960
    • Slovník slovenského jazyka III., p - r, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1963
    • Slovník slovenského jazyka IV., s - u, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1964
    • Slovník slovenského jazyka V., v - ž, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1965
    • Slovník slovenského jazyka VI., Doplnky, Dodatky, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1968
    • Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava 1987
    • Synonymický slovník slovenčiny, Veda, Bratislava 1995
    • Pravidlá slovenského pravopisu, Veda, Bratislava 1991
    • Ako nehrešiť proti slovenčine, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 1995

    Zdieľať a nasledovať

    Vzdelávanie učiteľov

    Program pre spolupracujúce školy

    Kontakt

    E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
    Piaristická 2
    949 01 Nitra
    Slovenská republika

    tel: +421 37 6542 456
    eku.os@eku.sk