Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Žiaci benefitujú z inovatívneho projektu Dotkni sa jazyka, ktorý získal financovanie z programu Erasmus+


E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre bol úspešný pri získavaní financovania z programu Erasmus+. Na základe toho sme minulý rok  rozbehli projekt Dotkni sa jazyka. Jeho cieľom bola účasť našich učiteľov na vzdelávacích kurzoch v Anglicku. Nadobudnuté zahraničné skúsenosti sme chceli uplatniť na hodinách angličtiny tak, aby tvorivý a inovatívny prístup pomohol študentom pri učení sa tohto jazyka.
Prostredníctvom realizácie projektu sa v lete 2018 učiteľky Zuzana Markusková a Mária Šupinová zúčastnili 2- týždňového metodického kurzu v anglickom Canterbury, ktorý bol zameraný na výučbu angličtiny detí do 15 rokov cez divadlo, imagináciu, piesne, pohyb a tvorivosť). Anna Molnárová absolvovala 2 - týždňový vzdelávací kurz v Cambridge.

Oba kurzy boli vedené  na profesionálnej úrovni a  boli zdrojom užitočných informácií. Čo si naše kolegyne z kurzu odniesli?
„ Oslovila ma myšlienka, že dnešná generácia je síce obrazová generácia, ale jazyk by sme mali učiť aj rozvíjaním iných zmyslov, napr. vnímaním sluchových, čuchových, dotykových dojmov, napríklad pri tvorení príbehu.“ (Mária Šupinová)

„ Jednou z myšlienok, ktorá ma zaujala, bolo, že učiť znamená zapojiť študentov do hodiny, nechať ich počúvať sa navzájom, reagovať, hľadať, skúmať, tvoriť.“ (Zuzana Markusková)

Nezostalo iba pri slovách. Sme radi, že tieto i ďalšie informácie aplikované na hodinách  prinášajú ovocie v podobe kvalitného vzdelávania študentov i učiteľov.
Súčasťou projektu je aj spolupráca našich študentov so študentmi z mesta Praga v Portugalsku, a to v rámci eTwinningu. Cieľom projektu je spoznávanie historického bohatstva oboch krajín. Študenti pracujú v portugalsko - slovenských dvojiciach a vymieňajú si informácie o zaujímavých historických miestach  vo svojich krajinách. Naši študenti o projekt prejavili veľký záujem a priznali sa tiež, že radi by navštívili viaceré zaujímavé miesta v Portugalsku a spoznali i viac historických miest na Slovensku.

Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu).
Projekt je financovaný v rámci Kľúčovej akcie 2, ktorej hlavným cieľom je podpora mobility. Prostredníctvom Kľúčovej akcie 1  je možné získať financovanie na realizovanie mobility jednotlivcov alebo skupín, ktorých výsledkom bude zlepšenie zručností, zvýšenie šance zamestnať sa a nadobudnutie nových poznatkov o iných kultúrach. Cieľom je, aby zamestnanci získali hodnotné skúsenosti v oblasti európskeho školského vzdelávania a získané poznatky a skúsenosti následne aplikovali na národnej úrovni.


Zuzana Markusková  z E - KU na metodickom kurze v Canterbury pri jednej z tvorivých aktivít v úlohe náčelníka kmeňa.  


Naše študentky zapojené do projektu eTwinnig píšu o  historických  miestach na Slovensku pre pre svojich portugalských kamarátov.


A čo všetko sme ešte stihli v školskom roku 2018 / 2019

Počas školského roka sa pre našich učiteľov uskutočnili metodické stretnutia zamerané na zdieľanie nových inšpirácií a skúseností z kurzov konaných v Cambridge a Canterbury. Každé stretnutie sa nieslo v duchu inej metodickej oblasti - napríklad efektívne plánovanie vyučovacej hodiny.


Vzdelávanie našich kolegov - angličtinárov v E - KU.V rámci projektu je pre študentov pripravená miničitáreň v priestoroch E - KU vedľa študijného oddelenia, ktorá vtiahne čitateľa do sveta klasickej knihy s príbehom v angličtine a jemnej vône papiera.

Koncom septembra 2019 sa náš projekt Erasmus+  dostal do finálnej fázy. Počas 15 mesiacov jeho trvania priniesol nám i našim študentom veľa podnetov, inšpirácie a predovšetkým staronové poznanie, ako je dôležité učiť sa cudzí jazyk.Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk